اهداف و برنامه ها

1- ارتقاء و اشاعه فرهنگ آماری کشور

2- تولید علم و گسترش مرزهای دانش

3- ارتقاء سطح روابط علمی بین المللی

4- ارتقاء توانایی های اعضای هیأت علمی

5- ایجاد مراکز مشاوره آماری

6- برقراری ارتباط با صنعت

7- بهبود برنامه های آموزشی

8- برقراری ارتباط مستمر بین دانشگاه های کشور

9- فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت جذب نخبگان

10- حمایت از پژوهشگران

11- برگزاری همایش های تخصصی