اعضای هسته قطب علمی

اعضاي هسته اين قطب علمي براي دوره سوم به ترتيب حروف الفبا:

1- دکتر حسنعلي آذرنوش، دانشگاه فردوسي مشهد  Azarnoosh
2-دکتر جعفر احمدی، دانشگاه فردوسی مشهد(مدیرقطب)   Ahmadi
3- دکتر ناصررضا ارقامي، دانشگاه فردوسي مشهد  Arghami
4- دکتر مجيد اسدي، دانشگاه اصفهان  Asadi
5-دکتر محمد اميني،دانشگاه فردوسی مشهد  Amini
6- دکتر ابوالقاسم بزرگ نيا، دانشگاه فردوسی مشهد  Bozorgnia
7- دکتر احمد پارسيان، دانشگاه تهران  Parsian
8- دکتر بهاءالدين خالدي، دانشگاه رازي  Khaledi
9- دکترغلامرضامحتشمي،دانشگاه فردوسی مشهد   Mohtashami
10- دکتر محسن محمدزاده، دانشگاه تربيت مدرس   Mohammadzadeh

مدیر اجرائی: دکتر هادی جباری نوقابی، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

=======================================

اعضای هسته این قطب علمی در دوره دوم به ترتیب حروف الفبا:

1- دکتر حسنعلي آذرنوش، استاد، دانشگاه فردوسي مشهد

2- دکتر جعفر احمدی، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد (مدیر قطب)

3-دکتر ناصررضا ارقامي، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

4- دکتر مجيد اسدي، استاد، دانشگاه اصفهان

5- دکتر ابوالقاسم بزرگ نيا، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

6- دکتر غلامحسین شاهکار، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

7- دکترغلامرضامحتشمي برزادران، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

8- دکتر محسن محمدزاده درودي، استاد، دانشگاه تربیت مدرس

مدیر اجرائی: دکتر هادی جباری نوقابی، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد