معرفی قطب

دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1349 در رشته آمار دانشجو پذیرفته است و هم اکنون بعنوان یک گروه مستقل در دانشکده علوم ریاضی این دانشگاه دارای 23 عضو هیات علمی شامل: 6 استاد، 6 دانشیار، 10 استادیار است. این گروه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد (در دو گرایش) و دکتری (دو گرایش) دانشجو می پذیرد و تاکنون 30 نفر در مقطع دکتری و قریب 170 نفر در مقطع کارشناسی ارشد از این گروه آموزشی فارغ التحصیل شدند که اکثر آن ها بعنوان مدرس در دانشگاه های کشور مشغول به فعالیت می باشند.

با توجه به امکانات و تجهیزات و مزیت نسبی موجود، این گروه از سال 1380 از طرف وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان قطب علمی آمار کشور تعیین گردید و در چارچوب اهداف قطب فعالیت های خود را آغاز نمود.

با پیشرفت روز افزون علوم و فناوری در سال های اخیر و نیاز به فعالیت های پژوهشی تخصصی در داخل کشور به منظور کاهش فاصله با کشورهای توسعه یافته، و توانایی های علمی و در جهت همکاری بین دانشگاه های داخل کشور از سال 1384 این گروه آموزشی با همکاری سه دانشگاه تربیت مدرس، اصفهان و بیرجند تقاضای ایجاد قطب علمی تخصصی نموده که مورد پذیرش قرار گرفته و از سال 1384 تحت عنوان قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی فعالیت دوره دوم را برای یک دوره پنج ساله آغاز نموده است.

برای گسترش فعالیت ها، براساس آیین نامه و ضوابط قطب های علمی کشور و تعامل بیشتر با دانشگاه های داخل کشور، برای دوره سوم این قطب از دانشگاه های تهران و رازی کرمانشاه دعوت به همکاری نموده و این دانشگاه ها به جمع دانشگاه های قبلی اضافه شده اند. بعد از ارزیابی و پذیرش برنامه های پیشنهادی برای ایجاد قطب علمی تخصصی توسط وزارت علوم، از سال 1390 برای دوره سوم با همان عنوان تخصصی داده های ترتیبی و فضایی فعالیت دوره سوم را برای یک دوره پنج ساله آغاز نموده است.