راهنمای ارایه سخنرانی و پوسترهای دومین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در دومین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن می رساند که برای ارایه بهتر سخنرانی ها و پوسترها لازم است ضوابط فایل زیر مطالعه کرده و در ارایه سخنرانی های علمی و تهیه پوسترها رعایت نمایند.

فایل ضوابط ارایه پوسترها و سخنرانی ها

با تشکر

دبیرخانه سمینار