آیین‌نامه های داخلی قطب

به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در انجام اهداف قطب، هسته قطب علمی شیوه نامه هایی را برای هریک از محورهای قطب تهیه و تدوین نموده است که انجام امور مربوطه در چارچوب آن ها صورت گیرد. در همین راستا تاکنون موارد زیر به تصویب هسته قطب رسیده است:

1- شیوه نامه برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی

2- شیوه نامه تشویق چاپ مقالات

3- شیوه نامه دعوت از متخصصین برای بازدید و سخنرانی

4- شیوه نامه حمایت از دانشجویان ممتاز

5- شیوه نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری