حمایت از نشریات علمی

در جهت انتشار نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی در راستای محورهای پژوهشی قطب، هسته قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی مجلات علمی پژوهشی داخلی از جمله مجله پژوهش های علوم ریاضی مشهد، مجلات علمی پژوهشی انجمن آمار ایران را تحت حمایت مالی قرار داده است.