طرح های پژوهشی

یکی از اهداف تشکیل قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی تدوین و انجام طرح های پژوهشی در راستای محورهای قطب است که در این خصوص طرح های پژوهشی زیر به اتمام رسیده است.