عناوين كارگاه هاي آموزشي

1. کارگاه آموزشی وابستگی منفی

2. کارگاه آموزشی استنباط شواهدی

3. کارگاه آموزشی آمار فضایی

4. کارگاه آموزشی موجک ها

5. کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم داده کاوی و کاربردهای آن

6. اولین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

7. کارگاه آموزشی برآورد حجم نمونه و توان

8. اولین کارگاه آموزشی اندازه های اطلاع و کاربرد آن ها در آمار

9. اولین کارگاه آموزشی نظریه مفصل و انواع وابستگی ها

10. اولین کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار آماری R

11. دومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن (دانشگاه اصفهان)

مجموعه مقالات: به زبان فارسی به زبان انگلیسی

12. دومین کارگاه آموزشی نظریه مفصل و انواع وابستگی ها

مجموعه مقالات: به زبان فارسی به زبان انگلیسی

13. دومین کارگاه آموزشی آمار فضایی و کاربردهای آن

مجموعه مقالات: به زبان فارسی

14. سومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

15. سومین کارگاه آمار فضایی و کاربردهای آن

16. دومین کارگاه آموزشی مباحثی در نرم افزار آماری R

17. دومین کارگاه اندازه های اطلاعات و کاربردهای آن

خلاصه مقالات فارسی

خلاصه مقالات انگلیسی

مجموعه مقالات کامل فارسی

مجموعه مقالات کامل انگلیسی

18.سومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی

خلاصه مقالات فارسی

خلاصه مقالات انگلیسی

مجموعه مقالات فارسی

مجموعه مقالات انگلیسی

19. چهارمین کارگاه نظریه مفصل و کاربردهای آن

خلاصه مقالات

6043 :تعداد دفعات بازیدبازدید

تعداد کل بازدید: 307177
تعداد کاربران آنلاین: 1منوها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.