به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در انجام اهداف قطب، هسته قطب علمی شیوه نامه هایی را برای هریک از محورهای قطب تهیه و تدوین نموده است که انجام امور مربوطه در چارچوب آن ها صورت گیرد. در همین راستا تاکنون موارد زیر به تصویب هسته قطب رسیده است:

1-   شیوه نامه برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی

2-   شیوه نامه تشویق چاپ مقالات

3-   شیوه نامه دعوت از متخصصین برای بازدید و سخنرانی

4-   شیوه نامه حمایت از دانشجویان ممتاز

5-   شیوه نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

2196 :تعداد دفعات بازیدبازدید

تعداد کل بازدید: 307224
تعداد کاربران آنلاین: 1منوها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.