اعضاي هسته اين قطب علمي براي دوره سوم به ترتيب حروف الفبا:

1- دکتر حسنعلي آذرنوش، دانشگاه فردوسي مشهدAzarnooshAhmadi

2-دکتر جعفر احمدی، دانشگاه فردوسی مشهد(مدیرقطب)

3- دکتر ناصررضا ارقامي، دانشگاه فردوسي مشهدArghamiAsadi

4- دکتر مجيد اسدي، دانشگاه اصفهان

5-دکتر محمد اميني،دانشگاه فردوسی مشهدBozorgniaAmini

6- دکتر ابوالقاسم بزرگ نيا، دانشگاه فردوسی مشهد

7- دکتر احمد پارسيان، دانشگاه تهرانKhalediParsian

8- دکتر بهاءالدين خالدي، دانشگاه رازي 

9- دکترغلامرضامحتشمي،دانشگاه فردوسی مشهدMohammadzadehMohtashami

10- دکتر محسن محمدزاده، دانشگاه تربيت مدرس

مدیر اجرائی: دکتر هادی جباری نوقابی، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

                                                   ======================================= 

اعضای هسته این قطب  علمی در دوره دوم به ترتیب حروف الفبا:

1- دکتر حسنعلي آذرنوش، استاد، دانشگاه فردوسي مشهد

2- دکتر جعفر احمدی، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد (مدیر قطب)

3-دکتر ناصررضا ارقامي، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

4- دکتر مجيد اسدي، استاد،  دانشگاه اصفهان

5- دکتر ابوالقاسم بزرگ نيا، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

6- دکتر غلامحسین شاهکار، استاد،  دانشگاه فردوسی مشهد

7- دکترغلامرضامحتشمي برزادران، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

8- دکتر محسن محمدزاده درودي، استاد، دانشگاه تربیت مدرس

مدیر اجرائی: دکتر هادی جباری نوقابی، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

5283 :تعداد دفعات بازیدبازدید

تعداد کل بازدید: 307215
تعداد کاربران آنلاین: 1منوها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.