طرح های پژوهشی

یکی از اهداف تشکیل قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی تدوین و انجام طرح های پژوهشی در راستای محورهای قطب است که در این خصوص طرح های پژوهشی زیر به اتمام رسیده است.

2464 :تعداد دفعات بازیدبازدید

تعداد کل بازدید: 307227
تعداد کاربران آنلاین: 1منوها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.